Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

71 3398651

infolinia: 700  - 1500

od poniedziałku do piątku

DODAJ OGŁOSZENIE
Jak dodać ogłoszenie ?
Nie masz konta? Zarejestruj się

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu oferuje kompleksowe, indywidualne doradztwo rolnicze. Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego funkcjonują we wszystkich powiatach województwa dolnośląskiego. DODR realizuje działalność w oparciu o Ustawę o jednostkach doradztwa rolniczego z 22 października 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 896 i poz.1501), podlega Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Doradztwo rolnicze obejmuje działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych, mające na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz zwiększanie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych.

 

INFORMUJEMY · SZKOLIMY · DORADZAMY

 

INFORMUJEMY na temat:

uprawy roślin oraz chowu i hodowli zwierząt, 
unijnych funduszy pomocowych, dostępnych dla mieszkańców obszarów wiejskich, 
zapobiegania i zwalczania ASF i ptasiej grypy oraz zasad bioasekuracji w gospodarstwach,  
inwestycji w nawodnienia, 
ekologii i ochrony środowiska, 
rynków rolnych, 
przepisów prawnych.

Najważniejsze informacje publikujemy w miesięczniku dla rolników – Twój Doradca Rolniczy Rynek, a także na stronie internetowej www.dodr.pl. Wydajemy materiały informacyjne – broszury i ulotki. 

 

SZKOLIMY jak:

korzystać z nowoczesnych technologii i innowacyjnych rozwiązań w produkcji roślinnej i zwierzęcej,
prowadzić produkcję zgodnie z zasadami Integrowanej Ochrony Roślin i Integrowanej Produkcji Roślin,
wdrażać ramową dyrektywę wodną, dyrektywę azotanową oraz dyrektywy NEC w celu ochrony śro-
dowiska,
prawidłowo stosować środki ochrony roślin z uwzględnieniem ochrony zapylaczy,
dostosowywać produkcję w gospodarstwie do zmian klimatycznych,

prowadzić rachunkowość rolną FADN,

korzystać z Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) zakładać i prowadzić gospodarstwo ekologiczne,
utworzyć gospodarstwa agroturystyczne, zagrody edukacyjne  oraz gospodarstwa opiekuńcze.

Organizujemy szkolenia, konferencje i inne formy szkolenia zawodowego dla rolników w formie stacjonarnej
oraz on-line. 

 

DORADZAMY jak:

wypełniać wnioski o płatności obszarowe oraz inne działania finansowane z PROW,
dostosować gospodarstwa do wymagań unijnych,
stosować zasady prawidłowej gospodarki nawozowej,w tym zasadności badania gleb i ich wapnowania,
wykorzystywać informacje uzyskane za pośrednictwem stacji meteorologicznych do monitorowania agrofagów i problemu suszy w rolnictwie,
korzystać z wiedzy o odmianach roślin uprawnych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego,
wprowadzać innowacje w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich, w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR),
tworzyć grupy producentów rolnych,
zakładać i prowadzić winnice,
realizować pozarolniczą działalność gospodarczą na wsi,
uczestniczyć w systemach jakości żywności,
sprzedawać dolnośląskie produkty wysokiej jakości w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej, rolniczego handlu detalicznego i sprzedaży bezpośredniej.

Przedstawiamy ofertę regionalnych producentów żywności w internecie za pomocą aplikacji Dolnośląski
e-bazarek na stronie https://www.dolnoslaskiebazarek.pl/.
 

 

Promujemy dolnośląskie rolnictwo na organizowanych przez Ośrodek targach i wystawach.

Główne wydarzenia organizowane przez DODR to:

Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Książu,

Dni Otwarte Doradztwa Rolniczego,

Dolnośląski Targ Rolny,

Dolnośląskie Forum Kobiet.

 

Zapraszamy do współpracy.