Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

71 3398651

infolinia: 700  - 1500

od poniedziałku do piątku

DODAJ OGŁOSZENIE
Jak dodać ogłoszenie ?
Nie masz konta? Zarejestruj się

Regulamin Dolnośląskiego e-bazarku

 

§1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument stanowi regulamin, określa zasady, zakres i warunki korzystania przez Wystawców z Usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Dolnośląskiego e-bazarku.
 2. Celem Dolnośląskiego e-bazarku jest umożliwienie bezpłatnego wystawienia ogłoszenia o sprzedaży i promocji produktów oferowanych głównie przez dolnośląskich producentów, rolników oraz przedsiębiorców rolnych. Za pośrednictwem Dolnośląskiego e-bazarku  umożliwia się Wystawcom promowanie ich produktów, natomiast konsumentom dotarcie do informacji
  o nich i ich bezpośrednie nabycie od producentów.
 3. Ilekroć w dokumencie jest mowa o:
  1. Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy dokument o nazwie „Regulamin Dolnośląskiego e-bazarku”, określający zasady użytkowania Dolnośląskiego e-bazarku oraz spis warunków, jakim muszą się podporządkować Wystawcy i Użytkownicy. Zarejestrowanie i późniejsze logowanie się do Dolnośląskiego e-bazarku jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
  2. Administratorze – rozumie się przez to właściciela Dolnośląskiego e-bazarku, którym jest Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław.
  3. Wystawcy – rozumie się przez to podmiot zarejestrowany i zatwierdzony przez Administratora w Dolnośląskim e-bazarku, posiadający tam swój Profil.
  4. Dolnośląskim e-bazarku – rozumie się przez to stronę dostępną pod      adresem: dolnoslaskiebazarek.pl.
  5. Użytkowniku – rozumie się przez to osobę fizyczną, która korzysta
   z Dolnośląskiego e-bazarku oraz ma możliwość przeglądania Profili Wystawców, korzystania z wyszukiwarki Produktów i Wystawców oraz innych treści, które Administrator udostępnia Użytkownikom.
  6. Profilu – rozumie się przez to konto Wystawcy – wizytówkę elektroniczną zawierającą dane, zdjęcia, wpisy oraz wszelkie treści udostępnione przez Wystawcę dobrowolnie w Dolnośląskim e-bazarku, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy.
  7. Produkcie – rozumie się przez to produkt spożywczy, wyprodukowany we własnym gospodarstwie lub przedsiębiorstwie przez Wystawcę,z możliwym przypisanym certyfikatem lub oznaczeniem, udostępniony przez Wystawcę dobrowolnie w Dolnośląskim e-bazarku na wizytówce elektronicznej zawierającej dane producenta, zdjęcia, opisy produktu,z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy; za produkt uważa się również ofertę hodowców zwierząt oraz podmiotów oferujących usługi okołorolnicze.
 4. Wystawcami Dolnośląskiego e-bazarku mogą być: dolnośląscy rolnicy, producenci rolni, producenci i przetwórcy regionalnej i ekologicznej żywności, Koła Gospodyń Wiejskich, twórcy rękodzieła ludowego, hodowcy, usługodawcy usług rolniczych, sprzedawcy maszyn i urządzeń rolniczych.

 

§2
Warunki korzystania z Dolnośląskiego e-bazarku

 

 1. Korzystanie z Dolnośląskiego e-bazarku jest dobrowolne i bezpłatne.
 2. Wystawianie produktów możliwe jest po uprzednim zarejestrowaniu
  i zalogowaniu w formie elektronicznej oraz po zaakceptowaniu przez Administratora. 
 3. Utworzenie Profilu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 4. Akceptacja Regulaminu przez Wystawcę jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
  1. zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia;
  2. dobrowolnie przystępuję do korzystania z Usług Dolnośląskiego e-bazarku;
  3. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz wszelkie informacje, zamieszczone na moim Profilu są zgodne z prawdą;
  4. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, zgodnie z warunkami określonymi w §5 niniejszego Regulaminu;
  5. wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości od Administratora oraz informacji systemowych o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Dolnośląskiego e-bazarku.
 5. Wystawca wyraża zgodę na wykorzystanie materiałów ze swoim wizerunkiem, logotypem swojej firmy lub innymi formami identyfikacji wizualnej w celu promocji za pomocą Dolnośląskiego e-bazarku oraz kont w mediach społecznościowych prowadzonych przez Administratora.
 6. Wystawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za informacje, dane oraz zdjęcia na swoim Profilu.
 7. Każdy Wystawca po zalogowaniu ma prawo wglądu do publikowanych przez siebie danych oraz ich edytowania po zaakceptowaniu przez Administratora
  w celu aktualizacji i modyfikacji swojego Profilu.
 8. Wystawca może w dowolnym momencie zrezygnować z korzystania z Usługi oraz zgłosić Administratorowi chęć usunięcia Profilu Wystawcy. Administrator usuwa Profil Wystawcy niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia od Wystawcy.
 9. W przypadku zbycia całości oferowanego produktu Wystawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Administratora. Administrator usuwa Profil Wystawcy niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia od Wystawcy.

 

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane przez Wystawcę oraz ich zgodność ze stanem faktycznym.
 2. Warunkiem umieszczenia oferty jest posiadanie przez Wystawcę odpowiednich zezwoleń handlowych i sanitarno-epidemiologicznych.
 3. Wystawca bierze pełną odpowiedzialność za oferowane przez siebie produkty
  i ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.  Wystawca bierze na siebie obowiązek posiadania wszelkich ustanowionych prawem wymagań, uzgodnień, pozwoleń, zgłoszeń, uzyskanych certyfikatów (jeśli się na nie powołuje) oraz zezwoleń związanych z wprowadzaniem oferowanych produktów do obrotu.  
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do nie zaakceptowania bądź usuwania treści ogłoszenia (w całości lub w części) , w przypadku gdy:
  1. są niezgodne z formułą oraz tematyką Dolnośląskiego e-bazarku bądź naruszają Regulamin, a Wystawca nie stosuje się do uwag Administratora;
  2. naruszają prawo, dobra osobiste osób trzecich, dobre obyczaje, zawierają treści wulgarne lub obraźliwe.
 5. W przypadku, gdy Administrator stwierdzi, że Wystawca nie stosuje się do postanowień  niniejszego Regulaminu, ma prawo usunąć jego Profil, po uprzednim powiadomieniu go drogą elektroniczną o tym zamiarze (za pośrednictwem adresu e-mail bądź telefonu podanego w procesie rejestracji).
 6. Wystawca zobowiązany jest do powstrzymania się od dokonywania w ramach korzystania z Dolnośląskiego e-bazarku jakichkolwiek działań bezprawnych,
  a w szczególności korzystania z Dolnośląskiego e-bazarku bezpośrednio lub pośrednio w sposób sprzeczny z prawem, Regulaminem, dobrymi obyczajami lub powszechnie przyjętymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo decydowania o zawartości zasobów Dolnośląskiego e-bazarku.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek redakcyjnych (w szczególności błędy literowe, ortograficzne, interpunkcyjne, gramatyczne, fleksyjne, których redakcja nie powoduje zmian merytorycznych) w treściach wprowadzanych przez Wystawców.
 9. W przypadku niezałączenia przez Wystawcę fotografii oferowanego produktu Administrator wprowadza do wizytówki oferty zdjęcie poglądowe.
 10. Administrator zastrzega sobie prawo do ewentualnego przenoszenia oferowanych produktów między kategoriami.

 

§3
Podmioty uprawnione do rejestracji w Dolnośląskim e-bazarku

1. Uprawnionym do rejestracji w Dolnośląskim e-bazarku oraz uzyskania statusu  Wystawcy, jest podmiot, który spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:

 1. produkuje żywność w systemie jakości, tj.: Integrowana Produkcja, Jakość  Tradycja, Quality Meat Program (QMP), System Gwarantowanej Jakości Żywności (QAFP), System Jakości Wieprzowiny PQS (Pork Quality System);
 2. produkuje żywność ekologiczną, zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2009 r.
  o rolnictwie ekologicznym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1353, z późn. zm.);
 3. wytwarza produkt, który jest zarejestrowany w rejestrze: Chroniona Nazwa Pochodzenia (ChNP), Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG) lub Gwarantowana Tradycyjna Specjalność (GTS);
 4. wytwarzany przez niego produkt ma nadane oznaczenie Poznaj Dobrą Żywność (PDŻ);
 5. wytwarza produkt, który jest oznakowany znakiem graficznym zawierającym informację „Produkt polski”, zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2178, z późn. zm.);
 6. jego produkt jest wpisany na listę produktów tradycyjnych, prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2004 r.
   o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 915);
 7. jego produkt ma oznaczenie słowne „produkt górski”,  o którym mowa w art. 31 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 343 z 14.12.2012, str. 1,  z późn. zm.);
 8. jest producentem rolnym prowadzącym:
  • sprzedaż bezpośrednią, w rozumieniu art. 5 pkt 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. z 2019 r. poz. 824, z późn. zm.),
  • rolniczy handel detaliczny, w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 29b ustawy
   z dnia 25 sierpnia 2006 r. o  bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2019 r. poz. 1252, z późn. zm.),
  • dostawy bezpośrednie, o których mowa w art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia  2006 r. o  bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1252, z późn. zm.) i rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 774),
  • MOL – sprzedaż marginalną, lokalną i ograniczoną, o której mowa art. 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2019r. poz. 824, z późn. zm.) i rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (Dz. U. z 2016 r. poz. 451);
 1. produkuje żywność w ramach działalności koła gospodyń wiejskich funkcjonującego:
  • na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. z 2020 r. poz. 553) lub
  • na podstawie ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz.U. z 2019 r. poz. 491) lub
  • na podstawie ustawy z  dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2019 r. poz. 713).
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do nieumieszczania w Dolnośląskim e-bazarku ofert podmiotów, które świadczą usługi o charakterze konkurencyjnym w stosunku do Administratora.

§4
Rejestracja Wystawcy

 

 1. Rejestracja Wystawcy w Dolnośląskim e-bazarku polega na poprawnym wypełnieniu formularza w wersji elektronicznej znajdującego się na stronie: dolnoslaskiebazarek.pl, zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Podczas procesu rejestracji Wystawca zobowiązany jest do podania aktualnych i prawdziwych danych, a także do ich aktualizacji w przypadku wystąpienia zmian. Wystawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane
  w związku z korzystaniem z Dolnośląskiego e-bazarku przy pomocy przyporządkowanego mu ważnego loginu oraz hasła.
  Ogłoszenie zamieszczane jest na okres nieoznaczony. Wystawca na bieżąco aktualizuje swoją ofertę.
 3. Weryfikacja i zatwierdzenie Wystawcy dokonywane są przez Administratora niezwłocznie po ukończeniu procesu rejestracyjnego przez Wystawcę.
 4. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, Administrator zwraca się do Wystawcy z prośbą o wyjaśnienia, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres wskazany przez Wystawcę lub kontaktuje się z nim telefonicznie.
 5. Po pozytywnej weryfikacji danych Wystawcy, Administrator zatwierdza Profil Wystawcy.
 6. W przypadku negatywnej weryfikacji danych, Administrator informuje Wystawcę o powodach uniemożliwiających zarejestrowanie w Dolnośląskiego e-bazarku.
 7. Zarejestrowany Wystawca ma możliwość dodawania produktów i dokonywania zmian w swoim Profilu po uprzedniej akceptacji przez Administratora.

 

§ 5

Informacje dotyczące przetwarzania danych

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż podanie przez Wystawcę swoich danych osobowych w celu zamieszczenia informacji o charakterze handlowym na stronie internetowej Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego dolnoslaskiebazarek.pl– jest świadomą zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu.

Klauzula informacyjna RODO

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje się, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław tel. 71/339 86 56; e-mail: sekretariat@dodr.pl
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego możliwy jest poprzez e-mail: iod@dodr.pl
 1. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. a zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 2. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zamieszczenia informacji
  o charakterze handlowym na stronie internetowej Administratora.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane na stronie internetowej Administratora dolnoslaskiebazarek.pl .
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieoznaczony od momentu rejestracji.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia swojej zgody  na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie – na zasadach określonych w art. 7 ust.3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016r.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia prawo do przenoszenia danych, prawo do ograniczonego przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania  Pani/Pana danych osobowych – na zasadach określonych w art. 15-21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r.,
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą  przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

 

§ 6
Postanowienia końcowe

 1. Nieprawidłowości w funkcjonowaniu Dolnośląskiego e-bazarku Wystawca może zgłosić za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@dodr.pl lub telefonicznie: 71/339 86 56
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Dolnośląskiego e-bazarku z przyczyn niezależnych od niego.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
 4. Informacja o zmianie niniejszego Regulaminu będzie dostępna na stronie dolnoslaskiebazarek.pl .